Ochrana osobných údajov


Zásady spracovania osobných údajov

V tomto dokumente zhrňujeme všetky dôležité informácie o spracovaní osobných údajov.

Prevádzkovateľ: EM center s.r.o, Sídlo: Hájnická 18, Košice, 04001

Rozsah spracovania osobných údajov.

Firma EM center s.r.o  spracováva poskytnuté osobné údaje:

 • Bežné osobné údaje: meno, priezvisko, v prípade poskytnutia akademický titul, emailová adresa, telefónne číslo.

Účel spracovania osobných údajov a právny základ pre spracovanie.

Na základe Vášho súhlasu poskytnuté osobné údaje spracovávame za účelom:

 • marketingu - zasielania informačných emailov (newsletterov), môžu obsahovať informácie o produktoch a ich použití, články, pozvánky na prednášky, kurzy a výstavy. Odberateľ poskytuje bežné osobné údaje.

Osobné údaje môžu byť ďalej spracovávané za účelom:

 • poskytovania poradenstva a konzultácii emailom, alebo telefonicky
 • plnenia právnych povinností EM center s.r.o, ako sú, prípadne budú stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo EÚ, alebo pokiaľ to bude nevyhnutné k ochrane práv a právnych nárokov EM center s.r.o , alebo pre účely oprávnených záujmov firmy, alebo iných osôb.

Subjekty spracovávajúce osobné údaje.

Osobné údaje spracovávajú priamo zamestnanci alebo zmluvní partneri, účtovné firmy EM center s.r.o a to v písomnej a/alebo elektronickej forme.

Sprístupnenie osobných údajov iným osobám.

Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.) a osobám v pozícii spracovateľov osobných údajov činných pre EM center s.r.o , s ktorými bude pri poskytovaní podpory spolupracovať.

Aktuálny zoznam spracovateľov spolupracujúcich s EM center s.r.o   je uvedený v smerniciach spoločnosti.

Práva dotknutých osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Na základe písomnej žiadosti, alebo formou emailu môžete od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • informácie o stave spracovania osobných údajov a informácie o zdroji, z ktorého boli spracovávané osobné údaje získané
 • výpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania
 • opravu alebo odstránenie nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
 • právo na zabudnutie osobných údajov - výmaz údajov bez zbytočného odkladu do 15 dní od doručenia žiadosti
 • výmaz osobných údajov, ak splnili svoj účel
 • výmaz - likvidácia osobných údajov, v prípade porušenia zákona
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na účel marketingu
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, pri podozrení že sa údaje spracúvajú neoprávnene

Zákazník má právo vyžiadať aktualizáciu svojich osobný údajov elektronickou alebo písomnou formou, alebo aktualizovať svoje osobné údaje priamo v informačnom e-maily.

Zrušenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Zákazník má právo svoj súhlas so spracovávaním osobných údajov kedykoľvek odvolať a zrušiť úplne, alebo čiastočne obmedziť.

 • písomnou žiadosťou, zaslanou na adresu sídla firmy, prípadne emailom (vetom@vetom.sk)
 • priamo v každom informačnom e-maily.

Doba spracovávania poskytnutých údajov.

 • Osobné údaje pre plnenie účelu zasielania informačných emailov sú uchovávané po dobu 36 mesiacov.
 • Spracovávané osobné údaje končia odvolaním súhlasu.

Zoznam správcov a spracovateľov osobných údajov.

Webnode - umiestnenie web stránky,
Google - Google analýza,
Facebook - FB pixel,